اول بودن یا نبودن، مسئله این است !

اولین بودن هم سخته هم لذت بخش. این تمامه نتیجه ایه که میخوام از نوشتن این پست بگیرم. سختیاش اینه که باید قبول کنى وقتى قراره اولین باشى یعنى یه شیوه ى جدید رو قراره تجربه کنى و اکثر آدما با تغییر روندى که بهش عادت کردن مخالفت میکنن. اولین که باشى باید بپذیرى چون قبل از تو تجربه اتفاق نیافتاده پس علم کمى هم بهش هست. اولین که باشى شیوه هاى نوین روى تو امتحان میشه. اولین که باشى جنگجو میشى ناخواسته. اما لذت بخشه چون وقتى اولینى هیچ خاطره اى از هیچ گذشته اى نیست که تو با اون مقایسه بشى. اولین که باشى ذوق و شوق براى تو فرق مى کنه. اولین که باشى همیشه صدر نشینى. اولین که باشى همیشه نو و تازه و بکرى. نمیخوام بگم کدوم اولین بودن خوبه یا بد. من توى اکثر زندگیم اولین بودم و هم سختیاش هم لذتاشو چشیدم، اما جزو بعدى ها هم بودم، اونم هم سختیشو کشیدم هم راحتیشو دیدم.

/ 0 نظر / 21 بازدید