قوت قالب

با خستگی له و لورده می نشینم کنار دیوار. 

- روزه ای ؟

+ آره

- هنوز؟ بابا تموم شد ماه رمضون دیگه بیخیال

میم با تکان دادن فلشش توجه ام را جلب می کند. با خنده می پرم فلش را می گیرم و تشکر می کنم.

- زنده شدی؟

+ قوت قالبم بهم رسید !

- چیه ؟

+ فیلم فیلم فیلم :)) فطریه شم اینه که فیلما رو برسونم به دست اونایی که ندیدن !

/ 4 نظر / 17 بازدید
✘ α†ê£êн ✘

خودم خاص!! رفیقام خاص دنیا ماله ماس گورپدر اونی که مارو نخواس

✘ α†ê£êн ✘

نه چشمآטּ آبــﮯ دارَم نه کفشهآﮮ پآشنِه بُلنَد هَمیشِه کَتآنـﮯ مـﮯ پوشَم روی چَمَن هآ غَلت میزَنَم عِشوه ریختَن رآ خوب یادَم نَداده اَند وَقتـﮯ اَز کِنارَم رَد میشوﮮ بوﮮ اُدکُلنَم مَستت نمیکُند نگرآטּ پآک شدטּ رُژ لَب و ریملَم نیستَم لآک نآخن هآیم اَز هزآر مترﮮ داد نمیزَند گآهـﮯ اَز فَرط غُصّه بلنَد دآد میزَنم خدآیَم رآ بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم وبَعضـﮯ آدم هآﮮ اَطرافَم رآ هَم بآ تَمآم دُنیآ عَوض نمیکُنم شَبهآ پآیه پَرسه زَدن دَر خیآبآטּ و مهمآنـﮯ نیستَم بَلد نیستَم تآ صُبح پآﮮ گوشـﮯ پِچ پِچ کُنم وَ بگویَم دوستَت دآرَم وقتـﮯ حتـﮯ به تِعدآد حروف دوستَت دآرَم هَم ، دوستَت ندآرَم وَلـﮯ اَگر بگویَم دوستَت دآرَم ، دوست دآشتَنم حَد ومَرزﮮ ندآرَد مَن خآلِصآنه هَمینَم!!

✘ α†ê£êн ✘

من عاشق دخترونگی هامم عاشق این دنیای صورتیم عاشق دغدغه های دخترونم ست کردن تاپ و دامنام گشتن تو صد تا مغازه و خرید از همون اولی جیغ های بنفش از ته دل توی ترن شهر بازی چیدن لاکای رنگ و وارنگم بهم ریختننشون و باز دوباره چیدنشون دور همی با دخترای فامیل پچ پچ های در گوشیمونو و یهو بلند خندیدن حرفهای دخترونه و فحش های پاستوریزه نثار مخاطب خاص کردن کلکسیون ساختن از رژلبای رنگارنگم سر گذاشتن روی شونه ی دوستمو های های گریه کردن لوس شدنام واسه بابایی قهر کردنام با مامان خانوم گریه های از ته دل موقع آهنگ گوش دادن یا رمان خوندن دفاع های با چنگ و دندونم از معصومیت و تنهایی من دخترونگی هامو با هیچی عوض نمیکنم نه با تماشای فوتبال از تو ورزشگاه نه با آزاد بودنا و گشت زدنای نصفه شبا نه با دغدغه های سیگار کشیدن تو پیاده روهای شهرم نه با...هیچه, هیچی دنیای دخترونم رو فقط یه دختر میتونه لمس کنه